01 Желтоқсан 2018
306

Жалпы шолу

 

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ


 
2018  жылғы 10 қазандағы жағдай бойынша


МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУ


Мектепке дейінгі ұйымдар саны - 507 (30 369бала), оның ішінде 204 балабақша, 58  «мектеп-балабақша кешені», 245 шағын орталық.


Оның ішінде: жеке балабақша – 5, жеке мектепке дейінгі шағын орталық - 6.  


Балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен қамту:1 мен 6 жас- 71,4%, 3 пен 6 жас-100%,


ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ. 


Жалпы білім беретін мектептер желісі- 384мектеп (380 мемлекеттік, 4 жеке).


Оқушылар контингенті- 10 2036, соның ішінде мемлекеттік мектептерде – 101 948 оқушы.


Шағын жинақты мектептер- 225 (жалпы мектептердің -60 %).


Апатты жағдайдағы мектептер саны - 5 (Орал қаласының №№31,33 орта мектептері, Ақжайық ауданының Абай  атындағы мектеп-гимназиясы, Атамекен ауылы М.Өтемісов атындағы орта мектеп,Казталов ауданының А.Оразбаева атындағы орта мектеп).


Үш аусымдағы мектептер саны- 5 (Орал қаласының №№10, 18, 20,47 және  ЭБМГ).


Қосымша білім мекемелері саны -57 (қамту -59,6%барлық түрлерімен- 74,2%) 


Мектептердегі педагогтар саны -12 024 соның ішінде жоғары білімді – 10 025 (83,4%), арнаулы орта білімді – 1988 (16,5%).


Санаттары бойынша: жоғары- 2009 педагог (16,7%), бірінші  – 4474  педагог (37,2%).


2018-2019 оқу жылының басында жұмысқа қабылданған  педагогтар саны – 487, соның ішінде «Дипломмен ауылға» бағдарламасы бойынша – 350. Қажеттілік-99 педагог.


АРНАЙЫ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ 
609 тәрбиленушіні қамтыған 3 арнайы түзеу мектеп - интернаты, 3 психологиялық - дәрігерлік - педагогикалық кеңес беру мекемесі, 12 психологогиялық - педагогикалық түзеу кабинеті бар.


«Кедергісіз аймақ» элементтерімен 280 мектеп немесе мектептердің 73,6%-ы қамтылған.  


208 мектепте немесе мектептердің 54,73%-да даму мүмкіндігі шектеулі балалар инклюзивті білім алады.


Жалпы білім беретін мектептерде 153 дефектолог және 83 логопед бірлігі енгізілген.


ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫС.
 2017 жылы жазғы кезеңде облыста 20 стационарлық лагерь, 350 мектеп жанындағы тамақтануы ұйымдастырылған және 230 тамақтануы ұйымдастырылмаған лагерь мен алаңдар жұмыс жасады. Жазғы кезеңде түрлі лагерьлерде демалыспен 1-10 класс оқушыларының 93,0 %-ы қамтылды.


БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ. 
Облыстың 351 (93,3%) мектебінде ыстық тамақ ұйымдастырылып, оларда  71 835 (71,2%)  оқушы, соның ішінде тегін ыстық тамақпен- 55054  (76,6%) оқушы қамтылды.


Облыс бойынша әлеуметтік аз қамтамасыз етілген отбасы балаларының саны- 13 287  болса, олардың 13 233 –і (99,5%)  тегін ыстық тамақпен қамтылды.


46 023 бастауыш сынып оқушыларының 45 725 -ы  (99,4%) тегін ыстық тамақпен қамтылған.


Облыстажетімжәнеата-анасыныңқамқорлығынсызқалғанбалаларғаарналған 4 мекемеқызметжасайды, оның 2-уі (өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталығымен отбасы үлгісіндегі балалар ауылы)  білім беру жүйесінде болып, оларда 90 тәрбиеленуші бар.


Патронаттықтәрбиеде- 170, қорғаншылықпенқамқоршылықта- 550 балабар.


Мемлекеттіктұрғынүйқорыесебінентұрғынүйменқамтамасызетілгенжетімжәнеата-ананыңқамқорынсызқалғанбалаларсанатынажататын 368 адамболса, оның 198-ібалаларүйініңтәрбиеленушілері. Аталғансанаттағыбалаларға 2017 жылы 61 пәтербөлінді, оның 20-сыбалаларүйініңтүлектері.

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ. Техникалық және кәсіптік білім ұйымдары саны – 37 (оныңішіндемемлекеттік – 27, жеке – 10).


Білімалушыларконтингенті – 18598.


Мемлекеттіктапсырысарқылыбілімалушылар саны -  11 032.


2018-2019оқужылындақабылданғандар – 6 695( соныңішіндемемлекеттіктапсырысарқылы – 4 291).


Бітірушілер саны – 6 207 (оныңішіндемемлекеттіктапсырысбойынша – 3 419).


Жұмысқаорналасқаны  – 4999 (80,5%), cоныңішіндемемлекеттіктапсырысбойынша  – 2699 (79,8%).


27колледждедуальдыоқытужүйесіқолданылады.  Техникалықжәнекәсіптікбідлімдідамыту мен кадрларды даярлау жөніндегі өңірлік кеңесі және 9 салалық кеңесі қызмет атқарады.


Облыстың ірі кәсіпорындарымен (КПО б.в. Ақсай техникалық колледжі мен Бөрлі колледжі арасында, «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы мен Республикалық жоғары техникалық колледжі, «Орал трансформатор зауыты» мен Батыс Қазақстан индустриалдық колледжі арасында) кадрлар даярлау жөнінде әлеуметтік әріптестік келісім шарттар жасалды.